Sakramenty i posługi

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony.” (Mk 16,15-16)

Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej 1 miesiąc przed uroczystością przynosząc do kancelarii:

 1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu)
 2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii (w przypadku małżeństwa nie sakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego – zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego)
 3. Nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania
 4. Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami

Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

 • niewierzący czy osoby innej wiary,
 • osoby niepraktykujące,
 • żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu,
 • nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy,
 • prowadzący gorszący tryb życia.

Obowiązki osób podejmujących funkcję rodzica chrzestnego określa Kodeks Prawa Kanonicznego (kanony 872-874.)

Kan. 874
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

“Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!” (Mk 10,6-9)

Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa.

 

Dokumenty potrzebne w przygotowaniu do przyjęcia sakramentu małżeństwa

 1. Zgoda księdza proboszcza jednej z parafii spośród narzeczonych (dla narzeczonych spoza parafii) .
 2. Dowody osobiste.
 3. Zaświadczenia z USC o braku przeszkód do ślubu konkordatowego.
 4. Metryki chrztu – nie starsze niż 6-miesięczne.
 5. Zaświadczenia o bierzmowaniu.
 6. Ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej.
 7. Potwierdzenie nauk przedmałżeńskich i odbycia spotkań w poradni rodzinnej.
 8. Zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi, jeżeli głoszone były w innej parafii.
 9. Zaświadczenia o spowiedzi.

3 miesiące przed ustaloną wcześniej datą ślubu

 • w kancelarii parafialnej spisuje się protokół przedślubny. Do spisania protokołu z dokumentów potrzebne będzie 7 pierwszych pozycji.
 • Po spisaniu protokołu przez 2 tygodnie w parafiach narzeczonych głoszone są zapowiedzi.
 • Narzeczeni przystępują po raz pierwszy do spowiedzi (jeżeli nie występują przeszkody).

 

 

“Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.” (Jk 5,14-15)

Chorych, z posługą sakramentalną, odwiedzamy w pierwszy piątek miesiąca – w nagłych przypadkach w każdym innym czasie.

Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą).

W domu chorego należy przygotować:

 • stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece;
 • na stole: kropidło, woda święcona, szklanka z wodą i talerzyk z watą.

Wszyscy obecni w domu biorą udział w modlitwie.

Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę z wezwaniem kapłana do chorego.

Modlitwa za zmarłych to rzecz święta i zbawienna” (por. 2 Mch 12,43-45)

Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania Zmarłego.

W kancelarii należy okazać:

 1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
 2. Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych przed śmiercią np. od Kapelana Szpitala,
 3. Pozwolenie na urządzenie pogrzebu z parafii, gdzie Zmarły mieszkał.

Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy św. (z przyjęciem Komunii św.).

Warto naśladować piękny zwyczaj zamawiania Mszy św. za Zmarłego zamiast kwiatów czy wieńców pogrzebowych.