Godziny pracy

Kancelaria Parafialna pw. Wniebowzięcia NMP w Brodach

czynna:

Poniedziałek – po wieczornej  Mszy  Świętej

Wtorek –  od 8 – 9  i po wieczornej Mszy  Świętej

Środa – po wieczornej Mszy Świętej

Czwartek – nieczynna

Piątek – po wieczornej Mszy Świętej

  • w 1 piątek miesiąca – nieczynna

Sobota – po wieczornej Mszy Świętej

Niedziela – nieczynna

* Msza Święta wieczorna –   godz. 18.00

RODO-Ochrona Danych Osobowych

W związku z dostosowaniem wymogów prawnych w dn. 25.05.2018 r. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO) wszystkie dane osób, przetwarzamy zgodnie z prawem. „Dane osobowe” oznaczają w szczególności: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny (PESEL), dane adresowe, identyfikator internetowy (np. e-mail), wizerunek.

Podajemy do wiadomości co następuje:

  • Świadectwo chrztu i kopia aktu chrztu mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy, jeżeli są pełnoletnie, oraz, w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom lub prawnym opiekunom.
  • Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie; na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby.
  • Kopia aktu chrztu i świadectwo chrztu mogą również zostać przesłane do parafii zamieszkania osoby wnioskującej o wydanie dokumentu i tam mogą zostać odebrane, po zweryfikowaniu tożsamości i uprawnień osoby odbierającej (np. pełnomocnictwa).
  • Kopia aktu chrztu może zostać wykonana wyłącznie przez proboszcza lub osoby przez niego upoważnione, dowolną techniką, z zastrzeżeniem, aby akty sąsiednie zostały przesłonięte.
  • Takie same zasady obowiązują przy wydawaniu świadectwa i kopii aktu małżeństwa oraz przy wydawaniu innych zaświadczeń (np. zaświadczeń dla chrzestnych, opinii o religijności itp.).
  • Świadectwa i kopie aktów chrztu i małżeństwa osób zmarłych oraz świadectwo i kopia aktu zgonu mogą także być wydawane krewnym, spadkobiercom lub innym osobom, które wykażą interes prawny.